Dienst Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg

Dagg - Cgg
Onze visie
Afdrukken

Een centrum voor geestelijke gezondheidszorg is een erkende verzorgingsvoorziening die in teamverband ambulante geestelijke gezondheidszorg verleent aan personen wiens geestelijke gezondheid verstoord is.  

 • Uitgangspunt van het decreet.

We hebben als opdracht verantwoorde zorg aan te bieden met het oog op herstel van het psychisch evenwicht of het draaglijk maken van psychische stoornissen voor patiënten en hun leefomgeving.

 • Toepassing door ons centrum.

We zijn een gespecialiseerde dienst. Aldus stellen we ons tot doel hulp te verlenen aan personen met ernstige geestelijke gezondheidsproblemen.

 • Zorg op maat

Onze hulp is gebaseerd op respect voor de persoonlijke levenssfeer van de patiënt, en doet maximaal beroep op de medeverantwoordelijkheid en de zelfredzaamheid van de patiënt. Iedere problematiek is uniek, aldus trachten wij in onze behandelvoorstellen op maat gesneden therapieën voor te stellen.

 • De financiële toegankelijkheid

De financiële toegankelijkheid in de sector van de geestelijke gezondheidszorg komt steeds meer in het gedrang. Derhalve hebben wij bijzonder oog voor financieel zwakkeren.

 • De pluraliteit

Verantwoorde zorg wordt aan elke patiënt verleend, zonder onderscheid van leeftijd of geslacht, van ideologische, filosofische of godsdienstige overtuiging en zonder onderscheid van de vermogenstoestand van de betrokkene. We schenken uitdrukkelijk aandacht aan kinderen, aan ouderen en aan sociaal en financieel zwakkere personen.

 • Onze concrete werking

  • Oriëntering – Intake.
   Het centrum tracht binnen een redelijke termijn voor de eerste opvang van de patiënt (en/of zijn verwijzer) te zorgen. Na de aanmelding wordt gezocht naar een eerste probleemdefiniëring, en wordt nagegaan welke hulp het meest gepast is bij de hulpvraag.
  • Diagnostiek
   Indien na de intakefase besloten wordt de patiënt verder hulp te bieden wordt de problematiek verder geëxploreerd vanuit een multidisciplinaire benadering met het oog op een duidelijke indicatiestelling en/of het opstellen van een behandelingsplan.
  • Therapie
   We gebruiken aanvaarde therapiemodellen evenals courante medicamenteuze behandelingen. Dit kan zowel gaan over kortdurende als langdurende behandelingen, op het centrum, aan huis of, indien noodzakelijk, op een andere locatie.
  • Begeleiding
   Dit is de hulp die verleend wordt met als belangrijkste doel het draaglijk maken van de problematiek voor de patiënt en/of zijn omgeving. Deze heeft vooral een ondersteunend karakter.
  • Nazorg
   Opvangen, begeleiden, psychotherapie van patiënten aansluitend op ontslag uit psychiatrische voorzieningen of na beëindiging van de psychotherapie.
 • Deontologisch aspect

Elke zorg wordt verstrekt met respect voor de persoonlijke levenssfeer van de patiënt.
Elke medewerker van het centrum respecteert het beroepsgeheim en de deontologische codes van de betrokken beroepsgroepen.